Bedriftsforsikring

Vi tilbyr bedriftsforsikring

I samarbeid med Codan Forsikring tilbyr vi alle typer bedriftsforsikringer. Alle bedrifter har behov for individuelle forsikringsløsninger. Vi ønsker å bidra til at nettopp din bedrift har sikret seg slik at personer, eiendeler og økonomiske interesser er riktig forsikret om uhellet er ute. Gjennom aktiv dialog med deg som kunde, befaring av forsikringssted/objekt og samarbeid med våre risikoingeniører ivaretar vi ditt behov på en profesjonell og sikker måte. Du får naturlig nok en fast rådgiver hos oss som har ansvaret for bedriftens kundeforhold.

Firmabil

Har du ny bil eller eier en eldre bil av høy verdi anbefaler vi kasko. Leaser du bilen, er det som regel krav om kasko. Denne bilforsikringen dekker alt som er nevnt under delkasko, i tillegg til skade som følge av:

Kollisjon
Utforkjøring
Velt
Andre skader på bilen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre påvirkning
Leiebil inngår i 10 dager eller i hele reparasjonsperioden mot tilleggspremie. Alternativt kan du velge en avbruddsforsikring.

I tillegg har du inkludert kriseforsikring. Den dekker utgifter til kriseterapi hvis du for eksempel skulle bli innblandet i en alvorlig trafikkulykke. Forsikringen omfatter også sjåførens ektefelle.

Avhengig av næringen din og forsikringsbehovet i bedriften kan det være aktuelt med tilleggsdekninger. Hos Codan kan du sikre deg ytterligere med tilleggsdekninger.

En rekke tilleggsdekninger for å skreddersy din forsikring tilbys. Eksempler er avbrudd, godsansvar og maskinskade.

Eiendom

Forsikringen dekker skader ved:
Brann, elektriske fenomener og lynnedslag
Rørbrudd, vann og annen væske
Tyveri og hærverk
Snøtyngde og ras fra tak
Annen plutselig og uforutsett skade på bygning
Naturskader
Forsikringen omfatter også huseieransvaret som bygningseier har.

Kostnader etter en skade
Forsikringen dekker også kostnader som oppstår i forbindelse med en skade. Det kan være kostnader ved riving, rydding og bortkjøring, samt destruksjon av miljøfarlige rester. Andre eksempler:

Påbud fra offentlig myndighet
Prisstigning etter skadedagen
Bygningsmessige forandringer/påkostninger i avtaleperioden
Skader på utvendig hageanlegg, vannbasseng og lignende
Fyringsolje og løst tilbehør til eiendommen

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden (inklusive spisepauser) når skaden skyldes:

Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke
Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
Annen skade og sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
Hva dekkes?
Påførte utgifter og tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet
Framtidige utgifter og tap av framtidig inntekt
Ménerstatning. Grunnerstatning er 4,5 G og er avhengig av invaliditetsgrad. Ménerstatningen kan økes ved å betale tilleggspremie
Ervervsmessig uførhet. Grunnerstatning er 22-30 G og er avhengig av alder, inntekt og uføregrad
Dødsfallserstatning – erstatning til etterlatte ved dødsfall. Grunnerstatningen er 15 G og er avhengig av alder. Erstatningen kan økes ved å betale tilleggspremie. Begravelsestillegg på 0,5 G er inkludert
Dødsfallserstatning – erstatning til barn under 20 år ved dødsfall. Erstatningen er 6,5 G til 1,0 G, avhengig av barnets alder
Erstatningsutmålingen følger «Forskrift om standardisert erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om Yrkesskadeforsikring».

Eiendeler

Forsikringen omfatter ansvars- og kriminalitetsforsikring (underslag) og dekker skader på maskiner, løsøre og varer som følge av:

Brann
Elektrise fenomener og lynneslag
Naturskade
Vann og annen væske
Tyveri og hærverk
Bruddskade og hærverksskader på glass
Ran og overfall
Snøtyngde og ras fra tak
I tillegg tilbyr vi dekning av avbruddstap.

Kostnader etter skade
Forsikringen dekker også kostnader i forbindelse med skade. Det kan være slikt som kostnader for riving, rydding og bortkjøring, destruksjon av miljøfarlige rester, samt:

Prisstigning etter skadedagen
Gjenanskaffelse av modeller, mønstre, former
Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og reinstallasjon av programvare
Interesse i ting solgt med salgspant
Tap av gass, væske og strøm
Tap ved skade på bygningsmessig innredning
Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden